LEGAL INFORMATION THE IDEA SUBMISSION PORTAL FROM MEDTRONIC

Ορισμένα σημαντικά σημεία

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε την παρακάτω σελίδα ώστε να κατανοήσετε τα νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή μιας ιδέας μέσω της πύλης Medtronic EUreka.

 1. Ως ιδέα νοείται κάποιο νέο προϊόν ή υπηρεσία (για παράδειγμα, δομή, σύσταση ή διαδικασία) ή κάποια βελτίωση υπάρχοντος προϊόντος ή υπηρεσίας.
 2. Η Medtronic επενδύει σημαντικούς πόρους στην έρευνα και την ανάπτυξη, για τη δημιουργία πολλών ιδεών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Έτσι, ορισμένες ιδέες που λαμβάνουμε μπορεί να έχουν γνωστοποιηθεί παλαιότερα στην Medtronic από άλλα άτομα ή να έχουν αναπτυχθεί από την Medtronic, αλλά να μην έχουν ακόμη συμπεριληφθεί σε προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά. Η Medtronic δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να σας ενημερώσει για τυχόν γνώση ή κοινοποιήσεις που έχει σχετικά με ιδέες που είναι ίδιες ή παρόμοιες με την ιδέα σας. Επιπλέον, λαμβάνοντας και αξιολογώντας την ιδέα σας, η Medtronic δεν δηλώνει ούτε υπονοεί με κανέναν τρόπο ότι η ιδέα σας είναι καινούρια, χρήσιμη και/ή μη προφανής.
 3. Medtronic δεν φέρει καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τις ιδέες που υποβάλλονταιεκτός της εταιρείας. Γενικά, για να χρησιμοποιήσει η Medtronic μια ιδέα, μεταξύ των άλλων παραγόντων, πρέπει να υπάρχει καλή επιχειρηματική εφαρμογή, καινοτομία και δυνατότητα εφαρμογής της ιδέας σε προϊόν που μπορεί να διατεθεί στην αγορά.
 4. Πριν υποβάλλετε την ιδέα σας στην Medtronic, συνιστούμε να συμβουλευτείτε κάποιο δικηγόρο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για επαγγελματική συμβουλή. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ακόμη και αν η Medtronic αποκτήσει πρόσβαση στην ιδέα σας, αυτή μπορεί να μην αναπτυχθεί τελικά σε προϊόν. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το αν η ιδέα σας θα φτάσει στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών κινδύνων που ενέχονται, του επενδυτικού κεφαλαίου που απαιτείται, της χρονικής διάρκειας μέχρι την κυκλοφορία στην αγορά, καθώς και ποικίλων επιχειρηματικών ζητημάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με την αγορά.
 5. Η Medtronic φυλάσσει και διατηρεί όλα τα έγγραφα, δείγματα, μοντέλα, και/ή παρόμοιο σχετικό υλικό που υποβλήθηκε από εσάς και δεν φέρει καμία ευθύνη να τα επιστρέψει. Να διατηρείτε διπλότυπο αντίγραφο οποιουδήποτε υλικού που παρέχετε στην Medtronic.
 6. Είστε ελεύθεροι να υποβάλετε την ιδέα σας σε άλλα μέρη. Σας ζητούμε να μην αποκαλύψετε ότι η Medtronic εξετάζει την ιδέα σας. Επιπλέον, παρακαλούμε, αν υποβάλατε την ιδέα σας εμπιστευτικά, να υποβάλετε επίσης εμπιστευτικά τα ίδια στοιχεία σε τρίτα μέρη και να διατηρείτε εμπιστευτική κάθε επικοινωνία με την Medtronic. Αν δημοσιεύσετε ή γνωστοποιήσετε δημόσια με άλλο τρόπο στοιχεία που θα επηρεάσουν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που εξετάζονται από την Medtronic κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε την Medtronic σχετικά με αυτή τη γνωστοποίηση.
 7. Η γνωστοποίηση μιας ιδέας σε οποιονδήποτε υπάλληλο της Medtronic χωρίς τη χρήση των διαδικασιών που περιγράφονται στο παρόν δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή νομική ευθύνη για την Medtronic.
 8. ρέπει να δηλώσετε στην Medtronic ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζετε, είστε το άτομο από το οποίο προέρχεται η ιδέα, ότι δεν έχετε καμία υποχρέωση να εκχωρήσετε την ιδέα σας σε κάποιον άλλο, ότι είστε ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης της ιδέας, ότι δεν έχετε εκχωρήσει την ιδέα σε κάποιον άλλο, ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς ή αναμενόμενες διεκδικήσεις της ιδέας και ότι έχετε το πλήρες δικαίωμα να διαπραγματευτείτε με την Medtronic όσον αφορά στην ιδέα σας. Θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Medtronic κάθε δημόσια προφορική ή γραπτή γνωστοποίηση της εφεύρεσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία, καθώς και τη φύση της αποκάλυψης, τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και την ημερομηνία της αποκάλυψης.
 9. Η Medtronic δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενεργεί με συμβουλευτική ιδιότητα όσον αφορά στη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, την ιδιοκτησία ή την εμπορική αξία ή τη δυνατότητα εφαρμογής της ιδέας σας.
 10. άν δεν είστε πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να δηλώσετε στην Medtronic ότι δεν είστε πολίτης ή μόνιμος κάτοικος της Κούβας, του Ιράν, του Σουδάν, της Συρίας ή της Νότιας Κορέας ή ότι δεν περιλαμβάνεστε στην ειδική λίστα πολιτών και αποκλεισμένων προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (U.S. Treasury Department’s List of Specially Designated Nationals) ή στη λίστα αποκλεισμένων προσώπων του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. (U.S. Commerce Department’s Denied Persons List).
 11. Αν είστε κάτω των 18 ετών, ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας πρέπει να υπογράψει τυχόν συμβάσεις με την Medtronic.
 12. Αυτή η τοποθεσία Web δεν ασχολείται με όλους τους όρους και προϋποθέσεις και υπόκειται σε αλλαγή οποιαδήποτε στιγμή. Η Medtronic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης ή μετατροπής του περιεχόμενου ή των δυνατοτήτων αυτής της τοποθεσίας Web, στο σύνολό τους ή εν μέρει. Να βασίζεστε μόνο σε γραπτές ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες συμφωνίες με την εταιρεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Medtronic στην εξής διεύθυνση: MedtronicEureka@medtronic.com