LEGAL INFORMATION THE IDEA SUBMISSION PORTAL FROM MEDTRONIC

Istotne kwestie

Zachecamy do poswiecenia kilku minut na zapoznanie sie z niniejsza strona, gdyz opisano tutaj prawa i obowiazki zwiazane ze zgloszeniem pomyslu za posrednictwem portalu Medtronic EUreka.

 1. Pomysl moze dotyczyc nowego produktu lub uslugi (np. struktury, skladu lub procesu) badz ulepszenia istniejacego produktu lub uslugi.
 2. Firma Medtronic inwestuje znaczne srodki w badania i rozwój, czego efektem sa liczne pomysly i projekty nowych produktów. W zwiazku z tym niektóre z otrzymywanych przez nas pomyslów mogly zostac wczesniej zgloszone firmie Medtronic przez inne osoby lub opracowane przez nia sama, ale nie zostaly jeszcze uwzglednione w sprzedawanych produktach. Firma Medtronic nie ma obowiazku informowania osób zglaszajacych o posiadaniu wiedzy na temat istnienia pomyslów identycznych lub zblizonych do ich pomyslów. Ponadto przyjecie i dokonanie oceny danego pomyslunie oznacza, ze firma Medtronic uwaza czy sugeruje, ze jest on pomyslem nowym, uzytecznym i/lub nieoczywistym.
 3. Firma Medtronic nie ma obowiazku wykorzystania pomyslów zglaszanych z zewnatrz. Zasadniczo, aby firma Medtronic wykorzystala dany pomysl, musi on byc miedzy innymi zgodny z jej zakresem dzialalnosci, nowy i mozliwy do wdrozenia w zbywalnym produkcie.
 4. Przed zgloszeniem pomyslu do firmy Medtronic sugerujemy zasiegniecie fachowej porady u rzecznika patentowego. Nalezy tez pamietac, ze nawet po uzyskaniu przez firme Medtronic dostepu do pomyslu nie musi on zostac rozwiniety w konkretny produkt. To, czy pomysl znajdzie swa droge na rynek, zalezy od wielu czynników, w tym od zwiazanego z nim ryzyka technicznego, kwoty wymaganego kapitalu inwestycyjnego, czasu potrzebnego na wprowadzenie na rynek oraz szeregu wzgledów rynkowych i biznesowych.
 5. Firma Medtronic zatrzyma w posiadaniu wszystkie dokumenty, próbki, modele i wszelkie podobne materialy przekazane przez Osobe zglaszajaca, bez obowiazku ich zwrotu. Zalecamy zachowac kopie wszystkich materialów przekazywanych firmie Medtronic.
 6. Osoba zglaszajaca moze przekazac swój pomysl dowolnej liczbie innych podmiotów. Prosimy o nieujawnianie faktu dokonywania oceny pomyslu przez firme Medtronic. W przypadku zgloszenia pomyslu jako poufnego prosimy tez o zachowanie poufnosci przy przekazywaniu takich samych informacji innym podmiotom, a takze o zachowanie poufnosci kontaktów z firma Medtronic. W razie opublikowania lub publicznego ujawnienia w okresie oceny informacji przekazanych firmie Medtronic jako poufne prosimy o poinformowanie nas o takim fakcie.
 7. Ujawnienie pomyslu jakiemukolwiek pracownikowi firmy Medtronic bez zastosowania procesu i procedur tutaj opisanych nie powoduje powstania jakichkolwiek zobowiazan czy odpowiedzialnosci ze strony firmy Medtronic.
 8. Osoba zglaszajaca musi przedlozyc firmie Medtronic oswiadczenie, ze wedlug jej wiedzy jest jedynym autorem pomyslu, nie ma obowiazku dokonania cesji pomyslu na inna osobe, jest jego wylacznym wlascicielem, nie dokonala jego cesji na inna osobe, nie istnieja zadne zalegle czy przewidywane roszczenia w stosunku do pomyslu oraz ze ma pelne prawo do negocjacji z firma Medtronic w jego zakresie. Osoba zglaszajaca pomysla jest zobowiazana by poinformowac Medtronic o każdym publicznym ustnym lub pisemnym ujawnienieniu wynalazku kazdej innej osobie lub jednostce, wlacznie w tym charakteru ujawnienia, stron zaangażowanych, i date ujawnienia.
 9. Firma Medtronic nie ma obowiazku udzielac porad odnosnie do tego, czy pomysl podlega opatentowaniu, statusu jego wlasnosci, wartosci handlowej czy potencjalu.
 10. Osoba zglaszajaca, która nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i nie ma prawa do stalego pobytu na terenie USA, musi zlozyc firmie Medtronic oswiadczenie, ze nie jest obywatelem ani mieszkancem Kuby, Iranu, Sudanu, Syrii lub Korei Pólnocnej oraz ze nie wystepuje na liscie obywateli specjalnego traktowania i osób wykluczonych (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons) amerykanskiego Departamentu Skarbu ani na liscie, amerykanskiego Departamentu Handlu, osób zakwestionowanych (Denied Persons List).
 11. W przypadku osób w wieku ponizej 18 lat wszelkie umowy z firma Medtronic musza podpisac ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Niniejsza witryna internetowa nie uwzglednia wszystkich warunków i moze ulec zmianie w kazdej chwili. Firma Medtronic zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub korekty zawartosci i funkcji niniejszej witryny internetowej w calosci lub w czesci. Znaczenie nadrzedne maja pisemne lub podpisane elektronicznie umowy z firma Medtronic.

W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowac sie z firma Medtronic pod adresem: MedtronicEureka@medtronic.com